Fiss Holland B.V.

Op 8 december 2020 heeft de Rechtbank Noord-Nederland het faillissement van Fiss Holland B.V. beëindigd wegens gebrek aan baten.

Bedrijfsgegevens

Fiss Holland B.V.
Lorentzkade 2,
8912 AZ Leeuwarden

KVK nr.: 59194995
Faillissements nr.: F.17/15/55
Curator:
Vestiging:
Rechtbank: Noord-Nederland
Rechter Commissaris: mr. H.J. Idzenga
Datum uitspraak: 24 maart 2015